เกี่ยวกับเรา

Rewa innovation

นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ในฐานะผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทมีความมุ่งหวังให้ผลิตภัณฑ์ รีวา อินโนเวชั่น ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการกำจัดขยะและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีส่วนช่วยในการลดปัญหาเศษอาหาร ปัญหากำจัดขยะที่มีปริมาณมาก ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม รีวา อินโนเวชั่นตั้งใจอยากให้โลกเป็นสีเขียวมากขึ้นเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยอย่างสมดุลจนถึงรุ่นลูกหลานต่อไปในอนาคต

บริษัท รีวา อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะเศษอาหารที่มีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกครัวเรือน จึงมีผลิตภัณฑ์ถังขยะรักษ์โลกที่สามารถสร้างประโยชน์จากเศษอาหารโดยเปลี่ยนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ กระบวนการคิดค้น พัฒนา ออกแบบจากประเทศไต้หวัน รับประกันคุณภาพระดับสากล เราพร้อมให้คำปรึกษาและให้บริการกับผู้ที่สนใจกำจัดขยะและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต้องการเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ไปด้วยกัน

Expand Our Mission

OUR MISSION

สนับสนุนแนวคิด การเปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์ (Zero waste) ถังขยะรักษ์โลก เปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์และนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เป็นการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ปริมาณขยะที่จะถูกนำไปกำจัดจึงลดน้อยลงซึ่งเป็นวิธีที่แก้ปัญหาปริมาณขยะได้เป็นอย่างดีและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

OUR MISSION

ทีมงานของรีวา อินโนเวชั่นทำงานร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นและสรรหานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

ผลิตภัณฑ์ถังขยะรักษ์โลกนั้น ช่วยสนับสนุนแนวคิด zero waste หรือการเปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์ โดยการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง การไม่สร้างขยะเลย คือการเริ่มต้นแก้ปัญหาได้ดีที่สุดแต่ในชีวิตจริงนั้นขยะจากอาหารก็ยังมีอยู่ รีวา อินโนเวชั่นจึงนำเสนอถังขยะรักษ์โลก เพื่อที่จะเปลี่ยนขยะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์และนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เป็นการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ปริมาณขยะที่จะถูกนำไปกำจัดจึงลดน้อยลงซึ่งเป็นวิธีที่แก้ปัญหาปริมาณขยะได้เป็นอย่างดีและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

มากกว่าผลิตภัณฑ์คือความตั้งใจที่ทีมงานรีวา อินโนเวชั่นต้องการสร้างการรับรู้ จัดหาข้อมูลความรู้เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมพฤติกรรมใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

Expand Our Vision

OUR VISION

นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม

OUR VISION

นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมสีเขียวและระบบนิเวศอันสมดุล บริษัท รีวา อินโนเวชั่น จึงมีความตั้งใจในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์อันทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงการกระทำต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในทางบวกและทางลบ และปลูกฝังจิตสำนึกในการปกป้อง รักษา สร้างสังคมให้เป็นสีเขียวขึ้นอย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ของรีวา อินโนเวชั่นนั้น ไม่เพียงแต่ลดปัญหาขยะยังสร้างประโยชน์จากเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นำมาเป็นประโยชน์ต่อพืชผลทางการการเกษตร เป็นการจัดการปัญหาได้อย่างจริงจังและยั่งยืน จึงเป็นคำตอบสำหรับทั้ง ผู้บริโภค สังคม และโลกของเรา