บทความ REWA Innovation

บทความ

เศษอาหารส่งผลกระทบทางลบต่อโลกมากกว่าคุณที่คิด

September 24, 2021

จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าประเทศไทยมีขยะอาหารมากถึง 17.56 ล้านตัน/ปี คิดเป็น 64% ของปริมาณขยะทั้งหมด หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า คนไทยสร้างขยะอาหารมากถึง 254 กิโลกรัมต่อคนต่อปี

รับข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่น