เศษอาหารส่งผลกระทบทางลบต่อโลกมากกว่าคุณที่คิด

เศษอาหาร ส่งผลกระทบทางลบต่อโลกมากกว่าคุณที่คิด

จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าประเทศไทยมีขยะอาหารมากถึง 17.56 ล้านตัน/ปี คิดเป็น 64% ของปริมาณขยะทั้งหมด หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า คนไทยสร้างขยะอาหารมากถึง 254 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ขยะอาหารเหล่านี้ท้ายที่สุดจะถูกกำจัดโดยวิธีการฝังกลบ ทำให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 8% ของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 25 เท่า และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ

การกำจัดขยะอาหารจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนต้องเร่งช่วยกันแก้ เพื่อลดปริมาณขยะที่กำลังล้นเมืองในขณะนี้ เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยลดปัญหารบกวนจากขยะในบ้าน ยังช่วยลดงบปริมาณมหาศาลที่ต้องใช้ในกระบวนการกำจัดขยะ และเป็นการช่วยลดปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน Rewa นวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะ ทางเลือกใหม่ในการกำจัดขยะเศษอาหารให้เหลือน้อยที่สุดตั้งแต่ต้นทางตามแนวคิด Zero Food Waste ที่ดีต่อทั้งบ้านคุณและโลกของเรา
อ้างอิงข้อมูล: https://tdri.or.th